Các hàm mảng trong Add-in A-Tools sử dụng giá trị NULL khi so sánh giá trị trống. Chức năng nhập liệu nâng cao cũng như vậy.
(*) Download Add-in A-Tools:

Tag: lọc giá trị trong excel, excel,vba,addin,a-tools,atools,lập trình,excel nâng cao,báo cáo động,sql,ado,bluesofts,nguyen duy tuan,filter,nhiều điều kiện,lọc,query,báo cáo,vlookup,bs_vlookup,lọc giá trị trống

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Tại Đây: https://tipcongnghe.net/mobile

Nguồn: https://tipcongnghe.net